معرفی مقاله

 

دوستان می‌توانند از لینک زیر مقاله بنده و همکارانم در خصوص مدیریت استعداد را دریافت کنند.

https://jomc.ut.ac.ir/article_65645.html

عنوان: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در جذب و نگهداشت استعدادها با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)


منبع این نوشته : منبع